Opći uvjeti prodaje
Info slika

Općim uvjetima prodaje definiramo naše standarde odnosa s kupcima kojih se strogo pridržavamo u cilju postizanja navišeg nivoa usluge našim kupcima.

OPĆI UVJETI PRODAJE

INFO doo - Zagreb

 

 

 1. Temeljne odredbe

Ovim općim uvjetima prodaje reguliraju se međusobne obveze, prava i dužnosti za neometano i brzo međusobno poslovanje između kupca i prodavatelja.

Prodavatelj prodaje i isporučuje robu samo u skladu s ovim općim uvjetima prodaje.

Prodavatelj radi brže poslovne komunikacije s kupcem za obradu poslovne dokumentacije i poslovnih događanja koristi računalnu obradu podataka. S tim u svezi prodavatelj jamči kupcu da će sve podatke koji su mu proslijeđeni u svrhu poslovanja koristiti isključivo u opsegu potrebnom za obradu podataka.

Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka sukladno propisima o tajnosti osobnih podataka, i da podaci neće biti dostupni trećim osobama.

U slučajevima naručivanja investicijske opreme, kompletnih projekata (objekata) i specifičnih nestandardnih proizvoda sa kupcem se dogovaraju posebni uvjeti prodaje i plaćanja.

 

 

2. Postupak prodaje

2.1 Ponuda prodavatelja

Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu. Ponuda je obvezujuća za prodavatelja ako ima:

·          jednoznačno određenu vrstu robe po količini i kakvoći,

·          cijenu i rok u kojem je ponudu moguće ispuniti.

 

Samo u cijelosti prihvaćena ponuda je obvezujuća. Dokumentacija koju je prodavatelj priložio ponudi npr: skice, slike, sheme, podaci o težini, raspoloživosti i podobnosti samo je informativne prirode i prodavatelja ne obvezuje, osim u slučaju da prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.

Nad dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim odlomkom prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.

 

2.2 Prihvat ponude (ugovor ili narudžba kupca)

 

Kupac prihvaća ponudu Prihvatom ponude (u daljnjem tekstu Narudžba) u pisanom obliku ili uplatom avansa.

U slučaju prihvata ponude  pismenom narudžbom, Narudžba mora sadržavati:

·          točan naziv preuzimatelja i platitelja robe

·          porezni broj

·          nazive i količine tražene robe

·          datum narudžbe

·          traženi rok isporuke

·          način otpreme

·          način plaćanja

·          kao i druge uvjete koji su prodavatelju potrebni za točnu realizaciju

 

U slučaju usmenog prihvata ponude uz uplatu avansa, ponuda se smatra u potpunosti prihvaćena prema svim detaljima navedenim u ponudi, a kao datum narudžbe uzima se datum uplate avansa.

Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih prodavatelj pismeno potvrdi.

Ukoliko kupac jednostrano odustane od Narudžbe nakon što ga je prodavatelj pismeno potvrdio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu Narudžbu.

 

2.3 Potvrda narudžbe

U roku od 8 dana od narudžbe, prodavatelj treba dostaviti potvrdu narudžbe s točnim obvezujućim datumom isporuke.

Kupac ima pravo odustanka od Narudžbe bez ikakve naplate štete ukoliko se uvjeti u potvrdi narudžbe bitno razlikuju od uvjeta iz ponude po kojoj je predmetna narudžba napravljena.

U slučaju da nije bilo pismenog prigovora na potvrdu narudžbe od strane kupca, kupac je obavezan preuzeti robu po predmetnoj narudžbi.

 

2.4 Cijene

Cijene su veleprodajne, fco skladište prodavatelja ukoliko u ponudi nije drugačije specificirano.

Cijene se temelje na:

·          proizvodnoj cijeni,

·          carinskim troškovima, s ukalkuliranim troškovima poslovanja i drugim troškovima,

·          srednjem tečaju kune kod HNB na dan izrade Potvrde.

 

Prodavatelj zadržava pravo promijene cijene prije isteka roka isporuke, ako se promijeni neka od navedenih kalkulacijskih osnova.  

 

 

U slučaju da je promjena cijene uzrokovana promjenom tečaja kune veće od 5%, prodavatelj ima pravo korigirati cijenu opreme i narudžba vrijedi osim ako drugačije nije specificirano u kupoprodajnom ugovoru.

U slučaju de je do promjene cijene došlo zboh ostalih utjecaja osim tečaja kune, kupac mora biti pismeno obavješten prije isporuke. Kupac u ovom slučaju ima pravo odustati od narudžbe pismenim putem u roku od 3 dana od primitka obavjesti o promjeni cijene.

Cijene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava posebno, što se vidi iz odgovarajućih dokumenata. PDV je obračunat prema zakonu.

 

2.5 Rabat

Prodavatelj će kupcu priznati rabate na osnovu prethodnog međusobnog poslovanja (promet, uredno plaćanje,i sl.). Prodavatelj će tako dogovorene rabate obračunati za svaki račun.

Visine rabata se ugovaraju sa svakim kupcem posebno, i poslovna su tajna kako prodavatelja tako i kupca..

 

2.6 Rok isporuke

Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je prodavatelj poslao kupcu pismenu Potvrdu i ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

·          da je kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze,

·          da je dostavio prodavatelju sve zatražene dokumente,

·          da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren.

 

Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu.

Prodavatelj i kupac zajednički trebaju dogovoriti termin montaže za robu koju prodavatelj treba montirati na lokaciji kupca sukladno ponudi i narudžbi, odnosno kupoprodajnom ugovoru.

Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju "više sile". Viša sila znači događaj koji je izvan kontrole prodavatelja. Prodavatelj je dužan o produljenju roka isporuke obavijestiti kupca.

Ako je kašnjenje pri isporuci nastalo isključivo zbog krivice prodavatelja i zbog toga je kupac imao štetu, kupac ima pravo zahtjevati ugovornu kaznu u visini od 0,5 % za svaki puni tjedan zakašnjenja, s tim da ukupni iznos može biti najviše do 5% od vrijednosti te iste robe, koju kupac zbog kašnjenja nije mogao pravodobno upotrijebiti.

Ukoliko kupac iskoristi pravo iz prethodnog odlomka prestaje važiti pravo na korištenje svih drugih odštetnih zahtjeva, uključivo i troškove nastale otpremom.

 

2.7 Otprema, transport robe i montaža

Prodavatelj prodaje robu kupcu fco skladište prodavatelja, natovarenu na transportno sredstvo osim ako nije drugačije dogovoreno u direktnom kontaktu kupac-prodavatelj.

Vrstu i količinu robe potvrđuju zajedno kupac i zastupnik prodavatelja. Rizik za oštećenje, ili uništenje robe prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja robe.

Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe kupcu.

Ako prodavatelj ima robu na skladištu i ako kupac po obavijesti ne podigne robu u roku od tri dana, prodavatelj zadržava pravo otpreme robe kupcu (ili na naslov preuzimatelja) na njegov trošak.

 

3. Naplata

3.1 Osiguranje naplate

Prodavatelj može zahtijevati od kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice. Prodavatelj može sam unovčiti bianco zadužnicu samo u slučaju da je kupac zakasnio više od 15 dana s plaćanjem dospjelih računa. Prodavatelj se obvezuje da će kupca obavijestiti o realizaciji naplate preko bianco zadužnice.

Kupac je obvezan dostaviti dokument iz prethodnog odlomka prodavatelju sa potpisanim ugovorom ili sa prvom narudžbom.

Prodavatelj će mu pismeno potvrditi primitak osiguranja naplate.

 

3.2 Nastanak dužničko-vjerovničkog odnosa

Strane su suglasne da vjerovničko dužnički odnos nastaje s danom otpreme ugovorene robe poštom ili drugim transportnim sredstvom, odnosno datumom montaže kod kupca od strane od prodavatelja ovlaštenog osoblja.

Prodavatelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana otpreme kupcu poslati račun.

U slučaju da kupac ne omoguću montažu opreme na svojoj lokaciju u roku od 30 dana po primitku obavjesti o raspoloživosti opreme za montažu, prodavatelj ima pravo ispostaviti račun na puni iznos naručene opreme. U tom slučaju kupac je dužan platiti primljeni račun u potpunosti prema dogovorenom roku plaćanja, a prodavatelj je dužan bez naplate obaviti montažu na lokaciji kupca u roku od 365 dana po pozivu kupca. Ako kupac nije spreman za montažu u roku od 365 dana, prodavatelj ima pravo  dodatno naplatiti montažu prema svojem servisnom cjeniku.

 

 

3.3 Plaćanje

Kupac plaća cijenu virmanom ili prijebojem. Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun prodavatelja.

Strane su sporazumne da će kupac po plaćanju kao i osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti prodavatelja koje svoje poslovne obveze prebija. Ukoliko prodavatelj ne primi obavijest o plaćanju, prodavatelj će pokrivati kupčeve obveze po redosljedu u skladu sa Zakonom.

 

3.4 Zakašnjenje  plaćanja

 

3.4.1 Zakašnjenje

U slučaju neplaćanja kvalitetno isporučene robe prodavatelj će pismenim putem zatražiti od kupca plaćanje. Ako kupac ne ispuni svoje obveze u roku od 8 dana prodavatelj zadržava pravo raskida ugovora. Također prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od kupca povrat robe. Prodavatelj ima pravo zahtjevati naknadu štete koju je pruzročio kupac.

Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju iz prethodnog stavka odbije daljnje kupčeve narudžbe čak i ako ih je već potvrdio. Na zakašnjenje s plaćanjem prodavatelj će kupca upozoriti opomenom. Ako kupac usprkos trostrukoj opomeni ne ispuni svoje obveze prodavatelj će se ponašati prema poglavlju 8 (završne odredbe) ovih Općih uvjeta prodaje, kupac se obvezuje da se na rješenje suda o prisilnoj naplati neće žaliti.

 

3.4.2 Kamate

Ako kupac zakasni s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati za sve otvorene tražbine, zakonom utvrđene zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja.

 

3.5 Otvorene tražbine

Prodavatelj će kupcu po potrebi poslati obračun otvorenih tražbina, koje kupac mora u roku od 8 dana pismeno potvrditi ili opovrgnuti. Ako to kupac u navedenom roku ne ospori, razumijeva se da se sa obračunom slaže i da će iznos uplatiti u ugovorenom roku. Za zakašnjenje kod plaćanja otvorenih tražbina vrijede jednaki uvjeti kao u poglavlju 3.4.

 

4. Prigovori i jamstva

 

4.1 Prigovori zbog nedostataka

 

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke. Kupac je dužan pri preuzimanju robu pregledati. Ukoliko uoči kakav

nedostatak kupac mora takvom nedostatku odmah prigovoriti. Prodavatelj će prihvatiti prigovor očitih nedostataka (mana) ako su uočene i ako je kupac prodavatelja o tome izvijestio zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora. Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik. Prigovori skrivenih nedostataka (mana) riješavaju se prema Zakonu o obveznim odnosima i kupac mora prodavatelja obavijestiti jednako kao i u prethodnom slučaju.

Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, prodavatelj će sporan proizvod zamijeniti najkasnije u jednakom roku u kojem je bio dobavljen sporni proizvod.

Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon 6 mjeseci od nastanka dužničko - vjerovničkog odnosa.

Kupac mora robu zadržati do riješenja prigovora odnosno do prodavateljevog naloga za dostavu, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove. Kod prigovora kupac mora prodavatelju platiti nesporni dio kupovine.

Naknadni kupčevi zahtjevi, osobito zahtjevi vezani za naknadu štete koja je nastala na proizvodu koji je predmet isporuke, su isključeni, osim ako se dokaže da je prodavatelj štetu skrivio nakanom ili iz grube nepozornosti.

Prodavatelj jamči za stvarnu štetu samo, ako se ne dokaže nakana ili gruba nepozornost, dok za izgubljeni dobitak kupca ne odgovara.

 

4.2 Jamstvo za ispravno funkcioniranje

 

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu robe u jednakom opsegu kakav je prodavatelj dobio od svog dobavljača.

 

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:

·          nestručna uporaba proizvoda i nepridržavanje uputstva za uporabu odnosno neprimjerena uporaba navedena u tehničkim uputstvima

·          nestručna montaža ili stavljanje u pogon od kupca ili trećih neovlaštenih osoba

·          šteta koja je nastala daljnjom uporabom neispravnog proizvoda

 

Jamstvo se neće priznati ako je nedostatak pokušala otkloniti neovlaštena osoba. Kupac ima pravo pokušati otkloniti nedostatak sam ili uz pomoć trećih osoba samo u nužnim slučajevima tj. ako je ugrožena sigurnost osoba ili imovine, odnosno ako prodavatelj kasni sa postupanjem prema prigovoru.

Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu.

Kupac gubi pravo iz naslova jamstva u slučajevima, koji su određeni u jamstvenom listu, pogotovo ako proizvod nije montiran stručno odnosno u skladu sa uputstvima za montažu i uporabu.

Jamstveni rok za prodavateljev asortiman je 12 mjeseci od dana isporuke.

 

5. Pridržaj prava vlasništva

Prodavatelj pridržava pravo vlasništva nad proizvodima sve do potpunog plaćanja kupovine kao i svih kamata i drugih troškova.

Pridržaj vlasničkog prava nad proizvodom vrijedi također i u slučaju da se proizvod ugrađuje u kakav drugi sklop (napravu).

Ako kupac proda proizvod nad kojim postoji pridržaj prava vlasništva, prodavatelj stječe pridržaj prava vlasništva, temeljem ovog ugovora, i prema kupčevom kupcu.

Prodavatelj ima pravo zahtjevati povrat robe, nad kojom pridržava pravo vlasništva u svim slučajevima kada kupac nije platio kupovinu u cijelosti.

Ukoliko se kupac oglušoje na zahtjev za povratom robe zbog neplaćanja kupovine u cjelosti u roku većem od 90 dana preko datuma dospijeća, prodavatelj ima pravo samostalno uzeti predmetnu robu, a kupac nema pravo tražiti ikakvo obeštećenje zbog nastalih šteta uslijed nemogućnosti raspolaganja predmetnom opremom.

Prodavatelj nije dužan vraćati eventualno uplaćeni dio za opremu oduzetu kupcu kako je navedeno u prethodnom odlomku. Tako oduzeta oprema bit će vraćena kupcu ako obavi sva dospjela plaćanja u roku od 90 dana po oduzimanju opreme. Ukoliko se niti u tome roku dospjeli račun ne naplati, prodavatelj nije dužan više čuvati robu za predmetnog kupca.

Kupac odnosno naručitelj ne smije kupljene stvari založiti ni u kojem slučaju.

 

6. Odgovornost za informacije kupaca

 

Prodavateljevi kupci mogu davati daljnem kupcu usmena i pismena tehnička objašnjenja glede uporabe proizvoda ili naprave po svojoj najboljoj stručnosti, koji prodavatelja ni u čemu ne obvezuju.

Isključeni su također svi kupčevi eventualni zahtjevi prema prodavatelju također i odštetni, za koje se ustanovi da proizlaze iz pogrešnih informacija kupaca.

 

7. Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

 

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije:

·          ako tijekom poslovanja nastanu nepredvinene smetnje, događaji koji nisu ovisni o prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmjenjenih okolnosti,

·          ako se promijene gospodarske prilike ili ako izmjenjene okolnosti načelno utječu na prodavateljevu isporuku,

·          ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke.

 

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje prodavatelj mora kupcu dostaviti u pisanom obliku.

Ako prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

 

8. Završne odredbe

 

Strane će pokušati rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega

sporazumno.

Za riješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je sud u Zagrebu.

Ako pojedine odredbe ovih Općih uvjeta prodaje nisu do kraja pravno utemeljene, te odredbe neće se primjenjivati, već će se

umjesto njih primjenjivati zakonske odredbe koje im najbliže odgovaraju. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta prodaje ostaju na

snazi.

 

 

Opći uvjeti prodaje stupaju na snagu od 01.01.2010.

 

Prodavatelj:

 

INFO d.o.o.

ZAGREB

MB : 3503534

OIB : 05928276367